Regulamin plebiscytu na Najbardziej Przyjaznego Dzielnicowego

2014-11-07 00:03:54(ost. akt: 2014-11-07 17:06:40)
§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady głosowania za pomocą sms-ów, organizowanego przez Dziennik Elbląski, w plebiscycie na "Najbardziej Przyjaznego Dzielnicowego" (zwanego dalej Plebiscytem).

§2.
Organizatorem głosowania jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Plebiscyt trwa od dnia 07 listopada 2014 r. do dnia 7 grudnia 2014 r. do godz. 24.

§4.
W plebiscycie biorą udział dzielnicowi z Elbląga i powiatu elbląskiego na podstawie listy sporządzonej przez Komendę Miejską Policji w Elblągu

&5
Każdemu dzielnicowemu zostanie przyznany unikalny kod, który wraz z imieniem i nazwiskiem zostanie umieszczony na stronach www.dziennikelblaski.pl oraz w papierowym wydaniu Dziennika Elbląskiego.

§ 6.
Głosowanie na najpopularniejszego dzielnicowego odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych na numer 71160 do dnia 7 grudnia 2014 r. do godz. 24.00. Koszt jednego smsa wynosi 1,23 zł brutto.

§ 7.
1. Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
2.Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§8.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§9.
Protokół powinien zawierać:
a)liczbę nadesłanych sms’ów
b)podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§10.
1. Protokół z wynikami zostanie przekazany Komendantowi Miejskiemu Policji w Elblągu, który dokona podsumowania liczby głosów oddanych w oddzielnych głosowaniach zorganizowanych przez Dziennik Elbląskie oraz pozostały redakcje uczestniczące w plebiscycie. W ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca plebiscytu.
2. O terminie ogłoszenie wyników Plebiscytu zadecyduje Komendant Miejski Policji w Elblągu.

§11.
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a)Arkadiusz Kolpert,
b)Anna Dawid

§12
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureatów Plebiscytu.
2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§13
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych Organizatorowi w związku z udziałem w głosowaniu. Wyrażają jednocześnie zgodę na ujawnienie tych danych na potrzeby Plebiscytu zgodnie z par 10 ust 1 regulaminu.

§14
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§15.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

&16.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§17
Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§18
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c)udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.


§19
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.


§20
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.dziennikelblaski.pl.