Niedziela, 23 stycznia 2022. Imieniny Fernandy, Jana, Rajmundy

Regulamin plebiscytu Mała Księżniczka, Mały Książę Dziennika Elbląskiego

2016-04-10 10:40:38 (ost. akt: 2016-04-10 10:42:04)

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu na Małego Księcia i Małą Księżniczkę Dziennika Elbląskiego 2016 (zwanego dalej Plebiscytem).
 
Organizator:
§2.
Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446, kapitał zakładowy 8 301 000 złotych, REGON 470532106 (zwana dalej Organizatorem).
 
Czas trwania:
§3.
Plebiscyt trwa od 8 kwietnia do 24 maja 2016 roku.
 
Uczestnicy:
§4.
1. W plebiscycie mogą brać udział dzieci w wieku do 10 lat, zgłoszone do udziału w plebiscycie przez ich rodziców lub opiekunów prawnych.
2. W Plebiscycie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora uczestniczących w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu.
3. Zgłoszenie dziecka do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jego jednego zdjęcia na adres: gazeta@dziennikelblaski.pl
 
Kandydatury dzieci można zgłaszać do końca trwania Plebiscytu. Wielkość zdjęcia nie może przekraczać 5 MB.
 
4. Prawidłowe zgłoszenie dziecka do Plebiscytu powinno zawierać:
- imię, nazwisko i wiek dziecka oraz miejscowość i powiat,
- zgodę co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku dziecka na potrzeby Plebiscytu,
- akceptację postanowień regulaminu,
- imię i nazwisko rodzica/opiekuna, numer telefonu do kontaktu.
 
W temacie e-maila należy napisać: Mały Książę i Mała Księżniczka 2016.
 
Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów i opublikowania wyników.
 
5. Dzieci zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.
6. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na www.dziennikelblaski.pl
7. Zdjęcia chłopców i dziewczynek zostaną zamieszczone w dwóch odrębnych galeriach.
8. Na jednym zdjęciu powinno znajdować się jedno dziecko.
 
Zwycięzcy:
§5.
Tytuł Małej Księżniczki 2016 otrzyma dziewczynka, której zdjęcie uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.
 
Tytuł Małego Księcia 2016 otrzyma chłopiec, którego zdjęcie uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.
 
&6
Dodatkowo przyznane zostaną tytuły Małej Księżniczki i Małego Księcia "Gazety Olsztyńskiej". Otrzymają je dziewczynka i chłopiec, którzy uzyskają największą liczbę głosów w głosowaniu na szczeblu powiatowym.
 
Głosowanie:
§ 6.
Głosowanie polega na wysłaniu głosu SMS’em pod przypisany numer, z ustaloną treścią. X to numer porządkowy przypisany konkretnej/konkretnemu kandydatowi/kandydatce. Wielkość liter nie ma znaczenia. Głosowanie rozpocznie się po otrzymaniu co najmniej dwóch zgłoszeń potrwa do 24 maja 2016 r. do godz. 23.59. Żeby zagłosować na księżniczkę należy wysłać sms pod nr 71160 o treści DE.MKA.X, żeby zagłosować na księcia należy wysłać sms pod nr DE.MKE.X - gdzie x to numer przypisany poszczególnym kandydatom. Koszt jednego SMS’a wynosi 1,23 zł brutto.

Na stronach internetowych będzie prezentowany ranking, który może zostać wyłączony pod koniec głosowania.
 
§ 7.
1. Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
2. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
 
§8.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.
 
§ 9.
Protokół powinien zawierać:
a) liczbę nadesłanych sms-ów
b) podpisy osób wykonujących w/w czynności.
 
Ogłoszenie wyników:
 
§10.
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się na stronie dziennikelblaski.pl oraz w papierowym wydaniu Dziennika Elbląskiego.
 
§11
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja konkursowa.
 
Dane osobowe:
Przemysław Cieszyński
Arkadiusz Kolpert
Anna Dawid
 
 
§12.
Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych uczestników Plebiscytu jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników i wydania nagród.
3. Zebrane dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.
4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów uczestnictwa w Plebiscycie.
 
Reklamacje:
 
§13
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 
§ 14.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
 
§ 15.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 
§16
Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms-ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.
 
Postanowienia końcowe:
 
§17
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
 
§18
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
 
§19
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.dziennikelblaski.pl